جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب داغ در لغت نامه دهخدا

آب داغ

[بِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب)آب جوشانيده. آب گرم کرده: يک استکان آب داغ.

کلمات مشابه