جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومعاذ در لغت نامه دهخدا

ابومعاذ

[اَ مُ] (اِخ) مسلم ملقب به هرّاء. نحوي. استاد کسائي و گويند علم تصريف از وضع اوست. و از اين رو او را هرّاء گفتندي که جامه هاي هَرويّه فروختي. رجوع به مسلم هرّاء شود.

کلمات مشابه