جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسلم در لغت نامه دهخدا

ابومسلم

[اَ مُ لِ] (اِخ) دمشقي. شافعي. از شاگردان امام غزالي. او راست: احکام الخنثي.

کلمات مشابه