جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومسحل در لغت نامه دهخدا

ابومسحل

[اَ ؟] (اِخ) اعرابي. مکني به ابومحمد موسوم به عبدالوهاب بن حريش. او از وافدين حسن بن سهل است به بغداد. و او را با اصمعي مناظراتي است در تصريف. او راست: کتاب النوادر و کتاب الغريب. (از ابن النديم و غير او).

کلمات مشابه