جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخوست در لغت نامه دهخدا

آبخوست

[خوَ / خو] (اِ مرکب) آبخو. آبخست.

کلمات مشابه