جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمود در لغت نامه دهخدا

ابومحمود

[اَ مَ] (اِخ) احمدبن ابراهيم مقدسي. تلميذ حافظ ذهبي. رجوع به احمد... شود.

کلمات مشابه