جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هاشمي. از خويشان القادربالله خليفهء عباسي. او پس از استقرار مسعود بملک، از جانب خليفه برسالت آمد نزد مسعود و مسعود را منشور و خلع و ديگر کرامات آورد به نيشابور.

کلمات مشابه