جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) النائب الاَملي. يکي از علماي نجوم. او راست: کتاب الغره. و ابوريحان بيروني در آثارالباقيه از کتب وي مکرر نقل کرده است. رجوع به آثارالباقيه چ زاخائو ص 13 و 43 و 245 شود.

کلمات مشابه