جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) منطقي. رجوع به منصوربن علي معروف به منطقي رازي شود.

کلمات مشابه