جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) منصوربن علي معروف به منطقي رازي. رجوع به منصور... شود.

کلمات مشابه