جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مسعدي وکيل آلتونتاش خوارزمشاه در غزنه بزمان مسعودبن مودود. رجوع به تاريخ بيهقي چ اديب ص 321 و 322 و 323 شود.

کلمات مشابه