جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) محمد بن حسن بلخي متخلص بمعروفي. بعضي کنيت او را ابومحمد آورده اند. رجوع به ابوعبدالله محمد بن حسن بلخي... شود.

کلمات مشابه