جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مبارک بن مبارک بن سراج زاهد بغدادي. رجوع به مبارک... و رجوع به ابن تعاويذي ابومحمد... شود.

کلمات مشابه