جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبيداللهبن محمد بن ابي برده القصري. رجوع به عبيدالله... شود.

کلمات مشابه