جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبيداللهبن عبدالله بن طاهر. از امراي آل طاهر در خراسان. رجوع بعبيدالله... شود.

کلمات مشابه