جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالمجيدبن عبدون يابري اندلسي و معروف به ابن عبدون. رجوع به ابن عبدون... و رجوع به عبدالمجيد... شود.

کلمات مشابه