جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن مسلم بن قتيبهء دينوري يا مروزي معروف به ابن قتيبهء نحوي. رجوع به ابن قتيبه... و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه