جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن احمدبن احمدبن احمد بغدادي معروف به ابن خشاب نحوي. رجوع به عبدالله... و رجوع به ابن خشاب... شود.

کلمات مشابه