جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالله بن احمد اصفهاني. معروف به ابن لبنان. رجوع به ابن لبنان و رجوع به عبدالله بن احمد... شود.

کلمات مشابه