جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالرحيم بن علي بن احمد. رجوع به عبدالرحيم... و رجوع به ابن دخوار... شود.

کلمات مشابه