جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) شمس الدين عبدالرحمن بن محمد. رجوع به ابن قدامه ابومحمد شمس الدين... و رجوع به عبدالرحمن.... شود.

کلمات مشابه