جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سيدبن علي فخار. پير ابوربيع کفيف مالقي اندلسي. رجوع به سيد... شود.

کلمات مشابه