جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سعيدبن مبارک بن دهان نحوي. معروف به ابن دهان. رجوع به سعيد... و رجوع به ابن دهان سعيد... شود.

کلمات مشابه