جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) دارمي. رجوع به ابومحمدبن عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام السمرقندي الدارمي شود.

کلمات مشابه