جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسن بن احمدبن يعقوب همداني. معروف به ابن ذي الدمينه. رجوع به حسن... و رجوع به ابن حائک... شود.

کلمات مشابه