جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) تبريزي. مورخ. صاحب قاموس الاعلام گويد: وي تاريخ محمد بن جرير طبري را بنام ابوصالح بن نوح بفارسي کرده و وقايع بعد از روزگار طبري تا زمان خويش بر آن مزيد کرده است. وفات ابومحمد به سال 512 ه . ق. بوده است. و ظاهراً مؤلف قاموس الاعلام کاتب را بجاي مترجم گرفته است، چه ابوصالح منصوربن نوح ساماني (350 - 366) است و ابومحمد تبريزي متوفي به سال 512 معاصر او نتواند بود.

کلمات مشابه