جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) اسود غندجاني. رجوع به حسن بن احمد معروف به اسود غندجاني... شود.

کلمات مشابه