جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن وهب. رجوع بعبدالله بن وهب بن مسلم، و رجوع به ابن وهب ابومحمد... شود.

کلمات مشابه