جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن قدامه عبدالرحمن بن محمد. ملقب به شمس الدين. رجوع به ابن قدامه ابومحمد شمس الدين و رجوع به عبدالرحمن... شود.

کلمات مشابه