جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن سيد. عبدالله بن محمد بن سيد بطليوسي بلنسي مغربي. اديب نحوي. رجوع به ابن سيد ابومحمد.. و رجوع به عبدالله... شود.

کلمات مشابه