جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ذي الدمينه. رجوع به حسن بن احمدبن يعقوب همداني معروف به ابن ذي الدمينه... شود.

کلمات مشابه