جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن دهان. سعيدبن مبارک نحوي. رجوع به ابن دهان ناصرالدين... و رجوع به سعيد... شود.

کلمات مشابه