جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن دهان. حسن بن محمد بن علي بن رجاء. رجوع به حسن... و رجوع به ابن دهان... شود.

کلمات مشابه