جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ابن ابي عقامه يمني. رجوع به حسن بن محمد معروف به ابن ابي عقامه شود.

کلمات مشابه