جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) نام کوهي به بحر قلزم و مردم آنجا را زراعت و حيوان شيرده نباشد، و غذاي آنان منحصر به دانهء کرچک و ماهي است. (از مراصدالاطلاع).

کلمات مشابه