جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحلب در لغت نامه دهخدا

ابومحلب

[] (اِخ) در مراصدالاطلاع در شرح بخارا آيد: و اسم ها ابومحلب. اين کلمه مصحف بومجکث است.

کلمات مشابه