جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحصن در لغت نامه دهخدا

ابومحصن

[اَ مُ صِ] (اِخ) حصين بن نمير.تابعي است.

کلمات مشابه