جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابولیلی در لغت نامه دهخدا

ابولیلی

[اَ لَ لا] (اِخ) حماد ابوالقاسم حمادبن شاپوربن المبارک الديلمي. رجوع به حماد ابوالقاسم... شود.

کلمات مشابه