جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکیسه در لغت نامه دهخدا

ابوکیسه

[اَ کَيْ يِ سَ] (اِخ) البراءبن قيس السکوني. تابعي است. او از سعدبن ابي وقاص و از او ايادبن لقيط روايت کند.

کلمات مشابه