جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکریفا در لغت نامه دهخدا

ابوکریفا

[اَ] (اِخ) (از يوناني آپوکروفُس(1)، پوشيده، نهان) نامي است ملحقات موضوع و مصنوع تورات و انجيل را. اسامي منتسبات به تورات چهارده است: اسدراس اول، اسدراس دويم، طوبيت، يهوديت، بقيهء فصول کتاب استر، حکمت سليمان، حکمت يشوع بن سيراخ، باروخ، اقوال سه جوان و تتمهء کتاب دانيال، تاريخ سوسنه، تاريخ انقلاب بل و اژدها، دعاي منسه پادشاه يهودا، مکابين نخست، مکابين دوم. در تلمود ذکري از اين کتب نيست. دو مورخ صدهء اول ميلادي، يوسفون و فايلوي تصريح بمجعول بودن آنها کرده و عيسي و حواريون نيز که غالباً به فقرات توريه استشهاد کرده اند بکتب مزبوره تمثلي ندارند. و بظن غالب اکثر اين کتب در اسکندريه به زبان يوناني نوشته شده است. معهذا مسيحيان اوائل از آنها بسيار اقتباس کرده اند و از لحاظ تاريخ نيز قابل توجه ميباشند. و الحاقيهاي انجيل شامل تواريخ و اناجيل جعلي و رسائلي است بربافته که ارباب اغراض به اقتضاي منافع وقت خود ساخته اند. تشنداروف بيست ودو پاره از اناجيل مذکور و سيزده رسالهء منحوتهء فوق را در يک مجلد طبع و منتشر کرده است. (نقل باختصار از قاموس کتاب مقدس).
(1) - Apokruphos.

کلمات مشابه