جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکرب در لغت نامه دهخدا

ابوکرب

[اَ کَ رِ] (اِخ) شمربن افريقين بن ابرهه بن حارث الرايش. گويند او شهر سمرقند را پي افکنده است و اين نيز يکي از مجعولات و مصنوعات ادباي عرب است که عادتاً هرجا کلمه اي بتصحيف و تحريف و قلب و ترخيم شبيه بکلمهء عربي يابند افسانه و اسطوره اي سازند و بعرب بربندند. رجوع به حبيب السير ج 1 ص 92 شود.

کلمات مشابه