جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوکامل در لغت نامه دهخدا

ابوکامل

[اَ مِ] (اِخ) بهاءالدوله منصوربن دبيس. رجوع به بهاءالدوله... شود.

کلمات مشابه