جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسفته در لغت نامه دهخدا

آسفته

[سُ تَ / تِ] (ن مف) نيم سوز. نيم سوخته. و ظاهراً اين کلمه تصحيف آسغده است.

کلمات مشابه