جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسغده در لغت نامه دهخدا

آسغده

[سُ دَ / دِ] (ن مف) (از: آ، نا + سُغده، سوخته) نيم سوز :
ايستاده ميان گرمابه
همچو آسغده در ميان تنور.معروفي.

کلمات مشابه