جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقیر در لغت نامه دهخدا

ابوقیر

[اَ] (اِخ) قصبه اي در مصر سفلي، واقع در شبه جزيره اي بهمان نام، داراي 200 تن سکنه و بارانداز مجاور آنجا نيز بهمان نام موسوم است. در 1798 تا 1801 م. سه جنگ در آنجا وقوع يافت. جنگ اولي در بارانداز مزبور ميان سپاهيان فرانسه و اميرالبحر برويس و نلسون روي داد. در جنگ دويم که در ژوئيهء 1799 واقع شد ناپلئون بناپارت 18000 سپاهيان ترک را در آنجا بدريا ريخت و به آخر روز کلبر سردار مشهور فرانسه بناپارت را در آغوش کشيد و فرياد کرد: «ژنرال! شما به مقدار دنيا بزرگيد.» و جنگ سوم در مارس 1801 م. بود. آبرکرمبي سردار انگليسي 20000 سپاهي بدانجا پياده کرد و قصبه را از دست 16000 سپاهيان ژنرال فريان بستد.

کلمات مشابه