جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسغده در لغت نامه دهخدا

آسغده

[سَ دَ / دِ] (ن مف) (از: آ، نا + سغده، سخته يعني سنجيده و وزن کرده) نسنجيده و وزن ناکرده :
خاطر عاطر تو غارت کرد
گنج آسغدهء نهان قلم.مسعودسعد.

کلمات مشابه