جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقره در لغت نامه دهخدا

ابوقره

[اَ قُرْ رَ] (اِخ) عبيدبن قيس والد مغيره بن ابي قره. تابعي است. او از انس و از او يحيي بن سعيد روايت کند.

کلمات مشابه