جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آسریس در لغت نامه دهخدا

آسریس

[سْ / سِ / سُ] (اِ مرکب) ميدان :
نشانه نهادند در آسريس
سياوش نکرد ايچ با کس مکيس.فردوسي.
|| رزمگاه. و اسپريس و اسفريس و اسپرس را نيز به معني ميدان گفته و همين بيت را مثال آورده اند. ظاهراً اسپريس و اسفريس درست باشد و آسريس مصحف است.

کلمات مشابه