جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیله در لغت نامه دهخدا

ابوقبیله

[اَ قَ لَ] (اِخ) شيخِ سيدمحمد مرتضي صاحب تاج العروس(1) اين کلمه را بجاي ابوفيد بتصحيف خوانده است و صاحب تاج العروس گويد: و آن خطا باشد. رجوع به مادهء «ارج» در تاج العروس و رجوع به ابوفيد شود.
(1) - ابوعبدالله محمد بن الطيب بن محمد فاسي. متوفي به سال 1170 ه . ق. بمدينه.

کلمات مشابه