جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوقبیس در لغت نامه دهخدا

ابوقبیس

[اَ قُ بَ] (اِخ) مصغّر ابوقابوس. رجوع به ابوقابوس نعمان بن منذر... شود.

کلمات مشابه